Ценности

Ценности и ръководни принципи на стратегията

Основни принципни положения ,залегнали при организирането на педагогическия процес ,на детските дейности и при структориране на познавателното съдържание:

Педагогическият процес е насочен към Знание - Разбиране – Приложение

Осигуряване на равни шансове за всички деца при отчитане на индивидуалните темпове на детското развитие

Дейностно интегриране на образователното съдържание по всички направления

Детска градина Здравец - Бобошево

Детето - център и субект в педагогическото взаимодействие

Детето е различно, уникално и неповторимо в този свят

Отношението към детето – с уважение към неговата личност и подкрепа неговата индивидуалност

Включване на „различното” дете в живота на групата ,чрез подкрепа и уважение на педагога ,децата в групта и техните родители

Уважение към различните етноси и култури


От тук приоритетите, които си поставя екипът на ДГ „Здравец” са:

Формиране на ценностна система и възпитаване на поведенчески умения в три основни направления – учене чрез игра, общуване осъзнат избор

Подготовката на децата за ежедневието – да се справят самостоятелно и оптимално с житейските проблеми е основна наша задача

Възпитаване на родолюбив дух,традиции и национално достойнство в контекста на транс-културологична насоченост на личността

Екологично възпитание на децата от най-ранна детска възраст, насочено към формиране на хуманно отношение и необходимостта от активна позиция за защита на природата и околната среда от замърсяване

Целите на педагогическите ситуации, свързани с изкуството още от най-ранна възраст са израз на нашето убеждение, че вниманието и съзнанието на детето трябва да бъдат обърнати към прекрасното в живота. И не само да го оценяват, а да участват сами в съзидателен творчески труд