Мисия и визия

Мисията на детска градина Здравец

  • Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете ,да уважава неговата уникалност и неповторимост. Да открива за детето пътя към независимостта,инициативата ,творчеството.
  • Да създава благоприятна ,позитивна и разнообразна среда за неговото хармонично развитие ,да стимулира желанието и готовността му да се учи.
  • Да мотивира учителите и родителите да съдействат в най-висока степен за реализирането на задачите и целите на стратегията. Родителят и учителят да имат споделена отговорност и да си сътрудничат в името на детето.
  • Да създаде предпоставки за постигане на по-голямо доверие на родители и общественост към детската градина като значима и благоприятна среда, подпомагаща пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.
Мисия и визия - Детска градина Здравец
Мисия и визия - Детска градина Здравец

Визията на детска градина Здравец

Визията отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в две групи въпроси. Първа – очертаващи смисъла на процеса:

Как работим със заобикалящата ни общност?

Как ще направим детската градина желано място за децата?

Как ще измерваме прогреса (успехите)?

Как работим със заобикалящата ни общност?

Втора – показващи развитието на самия процес:

Каква философия споделя детската градина?

Детска градина Здравец е:

Място, където детето се чувства спокойно ,щастливо, разбирано и подкрепяно. Уверено и успешно да навлиза в социалния свят в познанието и творчесвото.

Предпочитана среда за културно-възпитателна и образователна работа на децата от 2 до 7 –годишна възраст в Община Бобошево.

Културен център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, актуална психолого-педагогическа консултация

Сътрудничеството съдейства за преодоляване на авторитарните позиции на възрастните в съвместния им живот с децата.